SAUKETESO.WEN.SUibadebodnen qveynad shvilebi, lamazni warmtac alvis tanita, meomrebi da iyvnen gmirebi, ertgulni qveynis mamac gulita. Dges ki ra aris qveynad ra xdeba, sait midian chveni shvilebi, mefe davitic mkvdretit agsdgeba, rom gvnaxos ase ususurebi. Sad daikarga qartuli suli, da sad arian chveni gmirebi, axla win gvidgas didi upskruli da chvenc upskrulshi miveqanebit. Sad gaqra ndoba, is siyvaruli, is simamace chveni genebi, dges daiviwya bevrma warsuli, gamxdaran lotni, narkomanebi. Me guli mwydeba cremlebi momdis, sad xar namdvili sulis qartvelo, maxsovs tu sadgac amovikitxe, odesgac gerqva shen saqartvelo.


qartul miwaze ibadebian kvlavac gmirebi, radgan samshoblos mtrebisagan dacva schirdeba, ibadebian, rom ar daingres dzmobis xidebi, qartul miwaze mshvidobisatvis sisxli igvreba. wminda giorgi im did brdzolebshi dzalas gvmatebda, caze brwyinavda is chveni bedi da momavali, kvlav gatendeba, warsulze fiqri imeds badebda, mtidan cremlebad igventeboda is wyaros wyalic. dres xom cremlia saqartvelostvis ukvdavi grdznoba, is wyaros wyalic dedis cremlia fiqri faruli, chvenc cremlebi vart, semdeg miwashi davikargebit, rom chvens taobebs mshvidobisatvis udzgerdet guli, qartul miwaze sul sxvanairad dahqris niavi, ucqer mtavelebs, tvals aarideb mogenatreba, titqos chagdzaxis: ar mimatovo, chemtan iyavi, radgan qartuli sisxli gidgas da shenia neba. qartul miwaze ibadebian kvlavac gmirebi, radgan samshoblos mtrebisagan dacva schirdeba, ibadebian, rom ar daingres dzmobis xidebi, qartul miwaze mshvidobisatvis sisxli igvreba.


chemo tbiliso me maoceben, mtkvari, mtawminda da nariyala, agarc is mikvirs ratom omoben, mivxvdi shevigrdzen dges sheni dzala. Me maoceben sheni quchebi, xmauriani xan gasusuli, gadis wamebi, gadis wutebi, giyureb titqos gechurchulebi. Me mxiblavs sheni gorebi mtebi da titqos mtkvaric zgaparsa hyveba, chemo tbiliso dzveli ubnebi tvals mayolebs da mealerseba. Mec sheni xnis var ase mgonia, xan mowyenili xan motrfiale, aseti gancda jer ar mqonia, chemo tbiliso shen genacvale...

mt. gverdi