SAUKETESO.WEN.SU
Locvebi

> Tu cudi azrebi gawuxebt
Gadmowera_dilis locvani
Gadmowera_Sagamos locvani
Gadmowera_agsarebis win
Gadmowera_samebis mimart
Gadmowera_locva natlultatvis
Gadmowera_Locvebi qartulad

SAUKETESO.WEN.SU