SAUKETESO.WEN.SU
mobiluristvis odnoklasnikis sxvadasxva samailebi
gasagzavnad daakopiret kodebi da gagzavnet mxolod (m) versiit

> smailebi01

> smailebi02

> smailebi03

> lamazi suratebi

> xili da shokoladi

> siyvaruli gulebi

> inglisuri alfaviti

> rusuli alfaviti

> sxvadasxva yvavilebi

> ufaso smailebi

> feradi teqstis wera

SAUKETESO.WEN.SU
. . . . . . . . .